Политика за поверителност

Последно обновяване на 17.3.2022г.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ПРИЛОЖИМОСТ

Поверителността е изключително важна за нас. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (за краткост “Политика”) обхваща въпросите, свързани с личните данни на физически лица, събирани и обработвани от Диоген ЕАД, БУЛСТАТ 205951473, със седалище и адрес на управление: с. Пиргово, п.к. 7090, ул. “Русчук” № 9, представлявано от Мирослав Цанков (за краткост “Ние”, “Диоген”, “Дружеството”, “Администратор”, “Администратор на лични данни”), посредством сайта www.diogen.bg, социалните мрежи, в това число фейсбук страницата на дружеството (всички, наричани по-долу за краткост “Сайт”, “Уебсайт”, “Интернет страница”, “Сайтове”), по електронен път (електронна поща), телефон или посредством други начини, при които физическо лице (за краткост “Субект”) доброволно предоставя данни на Дружеството. Горепосочените сайтове и профили в социалните мрежи (всички наричани “Сайт”) се администрират от Диоген ЕАД, като в тази връзка Дружеството е администратор на лични данни, предоставени посредством тях. При обработването на лични данни администраторът на лични данни спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на физическите лица (запитващи лица, клиенти, доставчици, служители, други) е от първостепенно значение. Можете да се свържете с нас или чрез Сайта или по друг начин, посочен най-долу в настоящата Политика, където ще откриете данни за контакт с нас и с нашето Отговорно лице по защита на данните.

Политиката съдържа информация за физическите лица, които предоставят на Диоген ЕАД свои лични данни или данни на трети лица. Документът описва детайлно кой обработва данните (администратор на лични данни), чии данни обработва администраторът (категории субекти на лични данни), какви данни на физически лица се обработват, по какъв начин администраторът събира, обработва, използва и защитава тези данни и какви права имат по повод обработката субектите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните (познат като Общ регламент или GDPR). Настоящата политика е достъпна на посочените по-горе интернет страници. Всяко лице, което е предоставило по някакъв повод данни на Диоген ЕАД, следва да се запознае с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни, преди да предостави същите.

Партньори, членове и трети лица, които работят с или за Диоген ЕАД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази Политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от Дружеството, без предварително същото да е сключило споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които Дружеството е поело, и което дава право на същото да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Тази Политика се прилага и за всички служители на Диоген ЕАД, както и за външни доставчици на продукти и услуги, с които Дружеството има сключени договори. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, респективно като неизпълнение на договори с партньори, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

За посетителите на Сайта, които не изпращат запитвания чрез формата за контакт, а единствено разглеждат интернет страницата ни, се прилага приетата и публикувана в Сайта Политика за използване на „бисквитки“. Следва да имате предвид също, че настоящата Политика за поверителност не се прилага за юридически лица (търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел).

ДЕФИНИЦИИ

„Регламент“ е Общ регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 година, наричан GDPR. Целта на този европейски законодателен акт е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработват с тяхно съгласие.

„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице (“субект”), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

“Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

„Администратор” е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

„Субект на данните“ е всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

ПРИНЦИПИ

При събиране и обработка на лични данни, ние се водим от следните принципи: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

СУБЕКТИ, ЧИИТО ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

В хода на своята дейност Диоген ЕАД чрез своите управители, членове, служители, адвокати, пълномощници сключва и изпълнява договори за продажба на стоки, преглежда кандидатури за работа, отговаря на запитвания, участва в събития и инициативи, издава и получава фактури. В тези случаи Дружеството обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на сайта, без да оставят каквито и да е данни (в този случай обработваме данни, но не лични);

(б) физически лица, отправили към дружеството запитвания, искания, заявления, инициативи, сигнали, жалби или друга кореспонденция чрез обаждане по телефон, електронна поща, форма за контакт в сайта, съобщение в социалните мрежи или по друг начин;

(в) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, заявления, инициативи, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Дружеството;

(г) физически лица, с които Диоген ЕАД сключва договори (граждански, в т.ч. търговски или трудови);

ЛИЧНИ И ПОДОБНИ НА ТЯХ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

В зависимост от причината, наложила обработката на лични данни, видът на тези данни може да бъде различен. Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Ние изискваме единствено такива лични данни, които са ни необходими за осъществяване на нашата дейност и/или предоставяне на нашите услуги. В хода на използване на сайта www.diogen.bg от физически лица, Диоген ЕАД може да обработи и други данни, които не съдържат лични данни, но се касаят до субекта, като например неговия IP адрес, данни за активността му в сайта и др. подобни.

В зависимост от конкретното действие, ние събираме следните данни:

(а) при подаване на заявление за работа (кандидатура):

данни, съдържащи се в автобиографията на кандидата, като:

– три имена;
– електронен адрес;
– телефон за контакт;
– ЕГН (когато кандидата, без да е изискано, го предоставя);
– адрес;
– данни за трудовия стаж на кандидата;
– данни за образованието и специализацията на кандидата;
– данни, предоставени от кандидата доброволно по време на интервю.

(б) при сключване на договори с партньори физически лица и служители:

– три имена;
– ЕГН;
– адрес;
– електронен адрес;
– телефон за контакт.

(в) при подаване на запитване чрез сайта, на място, чрез електронен адрес, по телефон:

– имена;
– електронен адрес;
– телефон;
– IP адрес (при запитване чрез сайта);
– данни за активност (при запитване чрез сайта) – час и дата на подаване на запитването, приемане на Политика за поверителност.

(г) при включване във Facebook страницата на Дружеството, както и данни, предоставени при публикуване на коментар, отзив, публикация или съобщения чрез социални мрежи или други трети страни:

– имена;
– снимка;
– други данни, предоставени от лицето на съответната социална мрежа – пол, семейно положение, професия, образование, месторождение и др.

В случай че предоставяте Ваши лични данни на Диоген ЕАД, респективно на служител или друго лице в състава му, посредством Viber, Skype, Facebook или друга платформа/социална мрежа, Ви информираме, че тези платформи/уебсайтове/социални мрежи имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила, доколкото обработката от тяхна страна не може да се контролира от нас. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения/платформи.

Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с разрешението на това лице. Трябва да го информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност на личните данни на физическите лица.

ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Диоген ЕАД събира и обработва лични данни в хода на своята дейност, в това число във връзка с предоставянето на информационни услуги, като основанията и целите за обработка на лични данни могат да се обобщят по следните начини:

(а) Изпълнение на договорни задължения, в случай че Дружеството е сключило договор или е предприело стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. На основание чл. 6, пар. 1, буква „б” от Регламента ние обработваме лични данни и при осъществяване на преддоговорни отношения (заявления за работа, предложения за стоки/услуги, отправени запитвания), инициирани от нас или субекта на данни и за изпълнение на вече възникнали договорни задължения между Диоген ЕАД и субекта на данни (договори за услуги, договори за стоки, трудови договори и др.).

(б) Спазване на определени нормативни задължения от страна на Диоген ЕАД – понякога обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора – чл. 6, пар. 1, буква „в” от Регламента – обработка на плащания и предотвратяване на измамни транзакции, изпълнение на молби от субекти на данни, законосъобразно водене на счетоводството на сдружението:

– изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация с оглед данъчноправните задължения на Дружеството към държавата (например на основание Закона за счетоводството и др. данъчни закони – ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ДОПК и др.);

– изпълнение на постъпило при нас разпореждане от компетентни държавни, в т.ч. съдебни органи (например на основание НПК, ЗМВР, ДОПК и др.);

– изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните от нас услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни;

– изпълнение на законови задължения по Кодекса на труда, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и др. нормативни актове.

(в) За целите на легитимния интерес на Диоген ЕАД или на трети лица (чл. 6, пар. 1, буква „е” от Регламента). Тези цели включват:

– откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитието, сигурността на сайта www.diogen.bg и подобряване на неговото предназначение;

– осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани с предоставяните от нас услуги, изпълнение на сключените договори и отстраняване на възможни проблеми;

– приемане и обработване на получени запитвания, сигнали, жалби, искания, заявления, инициативи и друга кореспонденция;

– осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Диоген ЕАД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на членовете на Дружеството (служители, пълномощници), другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни;

– информирането Ви за продукти, услуги, инициативи и други дейности на Диоген ЕАД, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и/или чрез други дигитални средства (в зависимост от вашите заявени предпочитания), включително социални медийни платформи (само когато сме получили изрично съгласие от Вас за това или обработката е на договорно основание) – съобщенията може да касаят подобрения или промени в дейността на сайта, изтичащи услуги, напомнителни писма във връзка с изтичащи срокове, бюлетини и др.

(г) Съгласие от субекта на данни за ползването на тези данни за една или повече цели (чл. 6, пар. 1, буква „а” от Регламента). Съгласието се дава в писмена форма или при попълване на форма, която изисква лични данни. Съгласието представлява свободно изразено, конкретно и информирано изявление, с което физическото лице се съгласява личните му данни да бъдат събрани и обработвани – Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Обикновено такова съгласие изискваме от Вас, когато желаем да обработим Ваши лични данни, без да е налице законово задължение или легитимен интерес за Диоген ЕАД или трети лица, както и преди да са налице някои от посочените по-горе в подточки “а” – “в” основания. Най-често такова съгласие изискваме, когато желаем да Ви предложим информиране за нови събития, инициативи или др. дейности и т.н.

Към настоящия момент, ние не използваме лични данни с цел реклама, нито предоставяме лични данни на други лица (обработващи лични данни) с рекламна цел. Ние не изпращаме рекламни съобщения, нито използваме лични данни за маркетингови цели.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При съхранението на данни, Диоген ЕАД прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за постигане на целите на Дружеството, предоставяне на услугите и изпълнение на договорите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Щe зaдъpжим личнaтa Bи инфopмaция зa пepиoд, нeoбxoдим дa бъдaт изпълнeни цeлитe, излoжeни в нacтoящaтa „Πoлитиĸa зa зaщитa нa личнитe дaнни“, ocвeн aĸo пo зaĸoн или на основание легитимния ни интерес нe ce изиcĸвa дa я зaдъpжим зa пo-дълъг пepиoд. След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Диоген ЕАД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, освен ако не е налице законово основание за това – задължение по закон или договор, легитимен или жизнено важен интерес, съгласието Ви. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето изрично съгласие.

В определени случаи Дружеството е задължено да разкрие данните Ви пред публични органи като полиция, прокуратура, съд, във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите.

Когато получаваме парични суми от Вас или сме заплатили парични суми на Вас, може да бъдем задължени от органите на приходите да предоставим данни от транзакциите съдържащи определени данни, в това число лични такива. В тази връзка Диоген ЕАД може да предоставя данните Ви на счетоводните дружества, с които работи или на органите по приходите.

Законово задължение на Диоген ЕАД като администратор на данни, управляващ и интернет страници (сайтове) е да опазва сигурността на мрежите и на данните, обработвани от Дружеството. В тази връзка прилагаме редица мерки, изпълнението на които могат да наложат обработката на данните Ви от ИТ дружества, грижещи се за сигурността на компютрите и компютърните мрежи, поддържани от Дружеството.

Легитимният ни интерес обосновава в определени случаи предоставянето на лични данни на трети лица. Такава би била ситуацията при образувани производства пред Комисия за защита на личните данни или други лица и органи на държавната власт. Легитимен интерес е налице за нас и когато ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги и дейност, в рамките на договори за обработване на данни.

КЪМ КОИ ДЪРЖАВИ ПРЕДАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Понастоящем Диоген ЕАД съхранява и обработва личните Ви данни в България.

ПРАВАТА ВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

Право на информираност
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, Администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението. Също така, субектът на данни може да поиска информация относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

Право на достъп
Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до Администратора. В този случай, ние предоставяме копие от обработваните лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране
Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране или допълване на личните си данни, които са неточни/неактуални или непълни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително Администратора да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.

Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато сте оттеглили своето съгласие;
– когато сте възразили срещу обработването на лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Диоген ЕАД може да откаже изтриване на част или всички лични данни в случаите, при които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Ще бъдете своевременно информирани за това.
Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента – когато обработването на конкретните данни е с цел:

– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

Право на ограничаване във връзка с обработването на данни
Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него. Ограничаването се допуска в следните случаи:

– когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на Администратора да провери точността;
– когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;
– когато Администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите ви.

Право за уведомяване на трети лица
В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им.

Право на преносимост на данните
Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо и в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване
Имате право да не бъдете обект на подобно автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

Право на оттегляне на съгласие
Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание предходно Ваше съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието). В случай на оттегляне на съгласие, ние имаме право да поискаме самоличността на заявителя да бъде проверена с цел установяване на идентичността с лицето, за което се отнасят данните.

Право на възражение
Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение, Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това. Диоген ЕАД ще се мотивира дали приема възражението, респективно защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.

Право на жалба до надзорен орган
Вие имате право да подадете жалба срещу Диоген ЕАД (Администратор на данни) до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, телефон: 02 915 3 518.

КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ ВАШИТЕ ПРАВА. СРОКОВЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ

Вие може да упражните посочените права безплатно по всяко време, чрез имейл или с молба, изпратени на адресите, посочени в секция Контакт в Сайта или в края на настоящата Политика за поверителност, като можете да адресирате своите искания както до Диоген ЕАД, така и директно до Отговорното лице по защита на данните. Исканията се правят по начин, който позволява да се идентифицира самоличността на заявителя. По отношение на някои права, възможно е да бъдат приложими технически възможности за упражняването им, например Бутон за отписване. При всички случаи, Администраторът следва да отговори на искането или да се произнесе по отношение на упражненото право на предоставения в искането адрес, включително електронен в срок от един месец от получаването му.
В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, си запазваме правото да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откажем да предприемем действия по искането. Ще Ви информираме за нашите такси, в случай че са приложими, преди произнасяне по Вашето искане.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Не носим отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършваме и проверки в този смисъл (такива се извършват само при определени случаи) и не гарантираме действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство или по инициатива на компетентен орган.
Диоген ЕАД ще информира субектите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, като публикува промените на интернет страницата си.
Може периодично да проверявате най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на Дружеството.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Диоген ЕАД поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. Въведените мерки на защита осигуряват ниво на сигурност на личните данни, съответстващо на рисковете, които възникват при обработването, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и риска за субектите на данни. Тези мерки са насочени към осигуряване на непрекъсната наличност, цялостност и поверителност на личните данни.

Ние не споделяме данни с трети лица, освен в случаите когато това следва от наше законово задължение или право. Възможно е да ползваме услугите на трети лица, които се явяват обработващи лични данни за горепосочените цели на обработката. Тези лица ще обработват личните данни по наше възлагане и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, ние гарантираме, че ще спазваме всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Като неразделна част от настоящата Политика за поверителност на личните данни на физическите лица Дружеството е приело и Политика за използване на „бисквитки“, която е публикувана и достъпна на Сайта.

КОНТАКТ С НАС

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Диоген ЕАД, чрез формата за контакт в Сайта, на имейл privacy@diogen.bg или на адрес: гр. Русе, бул. Генерал Скобелев 31 – за Отговорното лице по защита на данните.